MPWiK UE

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA
KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ 2014 - 2020
Wartość projektu    67.545.429,50 PLN
Wartość dofinansowania z UE    34.733.913,57 PLN

Projekt
Umowy
Przygotowanie
POIiŚ 2007-2013
Harmonogram
Finansowanie
Przetargi
Struktura JRP
Kontakt
Nieprawidłowości

Finansowanie projektu


W dniu 3 stycznia 2017 roku została podpisana umowa
nr 3/2017/Wn05/OW-KI-YS/P
o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pod nazwą

Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask

WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE SRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

CELEM UZUPEŁNIENIA WKŁADU KRAJOWEGO DLA PROJEKTÓW DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

Wysokość dofinansowania: 19 767 000,00 PLN


       W dniu 13 września 2016 roku została podpisana umowa o dofinansowanie
nr POIS.02.03.00-00-00-42/16-00
dotycząca realizacji projektu
Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask

w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wysokość dofinansowania: 34 762 712,01 PLN
(trzydzieści cztery miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwanaście złotych 01/100)

   
INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA