MPWiK UE

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA
KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ 2014 - 2020
Wartość projektu    67.545.429,50 PLN
Wartość dofinansowania z UE    34.733.913,57 PLN

Projekt
Umowy
Przygotowanie
POIiŚ 2007-2013
Harmonogram
Finansowanie
Przetargi
Struktura JRP
Kontakt
Nieprawidłowości

Opis projektu


Przedmiotowy projekt obejmuje następujące zadania inwestycyjne:

Zadanie 1: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku obejmujący zwiększenie przepustowości obiektu do Qśrd - 8 000 m3/d oraz kompleksowe rozwiązania dla gospodarki osadowej z instalacją do pozyskiwania biogazu i układem skojarzonej produkcji energii cieplnej oraz elektrycznej na potrzeby oczyszczalni ścieków. Koszt realizacji zadania wg kosztorysów inwestorskich wynosi – 36 168 130,08 PLN netto.

Podpisano umowę na realizację zadania.               

Zadanie 2: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w południowej części dzielnicy Kolumna oraz budowa kanalizacji tłocznej z pompowni przy ul. Modrzewiowej do Placu Szarych Szeregów z wyłączeniem z eksploatacji oczyszczalni ścieków w dzielnicy Kolumna. W ramach zadania zaprojektowano kanalizację sanitarną o długości 4 773 m, kanalizację tłoczną o długości 1 490 m wraz z pompownią ścieków oraz 223 przykanaliki o łącznej długości 1 519m. Projekt obejmuje m.in. ulice: Wojska Polskiego, Krakowską, Katowicką, Śląską, Wakacyjną, Toruńską, Sosnową, Świerkową, Sandomierską, Armii Ludowej, Światowida, Swojską oraz Spokojną. Koszt zadania wg kosztorysów inwestorskich wynosi 6 279 009,00 PLN netto.

Zadanie 3: Modernizacja kolektorów głównych istniejącej kanalizacji sanitarnej w Łasku metodą bezwykopową – obejmującą remont 7 110 m istniejących kolektorów głównych kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łask. Koszt zadania wg kosztorysów inwestorskich wynosi 6 200 000,00 PLN netto.Zadanie 4: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV O 200, 250 w Ostrowie obejmującej 1 965 m kanalizacji sanitarnej oraz 65 przykanalików o łącznej długości 278 m. Koszt zadania wg kosztorysów inwestorski wynosi 1 550 340,00 PLN netto.Zadanie 5: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV O 200 w Łasku w ulicy Widawskiej i Zachodniej z odejściem do ulicy Prusa obejmujący 1 120 m kanalizacji sanitarnej oraz 446 m kanalizacji tłocznej z pompownią ścieków. Koszt zadania wg kosztorysów inwestorskich wynosi 2 608 900,00 PLN netto.Celem głównym projektu jest kompleksowa modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz systemu kanalizacji sanitarnej mająca na celu zapewnienia zgodności z przepisami Unii Europejskiej oraz Polskich w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Łask. Realizacja celu głównego ma wpływ i jest ściśle powiązana z realizacją poniżej określonych celów szczegółowych:
  • Zmniejszenie uciążliwości oczyszczalni ścieków w Łasku.
  • Zastosowanie OZE (pozyskiwanie biogazu z osadu ściekowego celem wytwarzania energii cieplnej oraz elektrycznej na potrzeby własne) celem zmniejszenia energochłonności obiektu.
  • Zwiększenie wydajności oraz poprawa parametrów ścieków oczyszczanych w istniejącej oczyszczalni ścieków, realizacja zapisów KPOŚK, a tym samym wypełnienie zobowiązań przyjętych przez Polskę w Traktacie Akcesyjnym.
  • Podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej nowych odbiorców końcowych z terenu aglomeracji (dzielnica Kolumna, Ostrów, ul. Widawska, Zachodnia).
  • Ograniczenie emisji ścieków do wód i gleby, tym samym ograniczenie przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do środowiska.
  • Poprawa stanu jakości wód powierzchniowych, powstrzymanie degradacji wód podziemnych poprzez zmniejszenie ładunku ścieków odprowadzanych do wód i gruntu, do zbiorników bezodpływowych oraz bezpośrednio do kanalizacji deszczowej.
  • Wzrost konkurencyjności obszarów objętych projektem jako miejsc przyjaznych do życia, pracy i odpoczynku.
  • Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej terenów aglomeracji.
  • Poprawa jakości życia w aglomeracji i wzrost zadowolenia mieszkańców.Wielu z nas zadaje pewnie sobie pytanie czy realizacja tych zadań jest potrzebna? Zmiana przepisów krajowych w wyniku uwag co do niezgodności z dyrektywami unijnymi Komisji Europejskiej między innymi Ustawy PRAWO WODNE (zmienione w 2014r DZ.U. z 2014r poz. 850) wymuszające nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do ziemi i wód (DZ. U. z 2014r. Poz 1800) – zgodne i ujednolicone z Dyrektywą 91/271/EWG spowodowało przewartościowanie istniejących pozwoleń wodno prawnych w zakresie zgodności z przepisami i wydania nowych pozwoleń zgodnych z przepisami do końca 2015r. Nowa decyzja została również wydana dla oczyszczalni ścieków w Łasku co spowodowało, iż obiekt musi spełniać nowe standardy oczyszczania ścieków. Nie spełnienie wymogów wiąże się niestety z podwyższeniem o 500% opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz naraża Spółkę na dotkliwe kary związane z naruszeniem warunków korzystania ze środowiska określonych w decyzji, które niewątpliwie znajdą odzwierciedlenie w taryfach zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Dodatkowe sankcje karne wynikają również z Traktatu Akcesyjnego, który Polska zobowiązała się zrealizować do końca 2015r.

Według Master Planu sporządzonego przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej na potrzeby wdrażania dyrektywy 91/271/EWG w Polsce łaska oczyszczalnia ścieków została skwalifikowana jako priorytet I (łącznie 233 oczyszczalnie w Polsce) określający przeprowadzenie dodatkowych inwestycji mających na celu spełnienie zgodności z przepisami.

Odpowiedź na w/w pytanie narzuca się sama. W perspektywie możliwego znacznego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 nie mamy wyjścia. Realizacja zadania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, którą jako europejczycy zobowiązani jesteśmy stosować, podniesie niewątpliwie atrakcyjność Gminy Łask na tle Polski jak i Europy.
INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA