MPWiK UE

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA
KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ 2014 - 2020
Wartość projektu    67.545.429,50 PLN
Wartość dofinansowania z UE    34.733.913,57 PLN

Projekt
Umowy
Przygotowanie
POIiŚ 2007-2013
Harmonogram
Finansowanie
Przetargi
Struktura JRP
Kontakt
Nieprawidłowości

Etap przygotowywania projektu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Fundszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Projekt: „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” realizowany jest w ramach zadania 1.1. Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś RLM priorytetu I Gospodarka Wodno Ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-039/14-00.

Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku ul. Tylna 9 98-100 Łask.

Planowany koszt całkowity zadania: 2 306 127,00 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (85% kosztów kwalifikowanych) – 1 593 665,00 PLN.

Czas realizacji projektu: 21.02.2014 – 31.12.2015r.


Projekt jest zlokalizowany na terenie Gminy Łask i obejmuje wykonanie następujących prac i usług: dokumentacji przetargowej dla postępowania wyłaniającego wykonawcę studium wykonalności; studium wykonalności; dokumentacji przetargowej dla postępowania wyłaniającego wykonawcę dokumentacji projektowej; oceny oddziaływania na środowisko wraz z przeprowadzeniem postępowania administracyjnego zakończonego uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem postępowania administracyjnego zakończonego uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Dokumentacja projektowa obejmuje 5 etapów:

ETAP 1: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku – Projekt techniczny obejmuje zwiększenie przepustowości do Qśrd – 10 000 m3/d; Modernizacja części technologicznej umożliwiająca oczyszczanie ścieków zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 5(2) i 5(3) Dyrektywy 91/271 z 21 maja 1991 r dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych;

ETAP 2: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w południowej części dzielnicy Kolumna (Planowana kanalizacja sanitarna obejmie ulice: Sandomierską, Swojską, Spokojną, Sosnową, Świerkową, Toruńską, Spacerową, Katowicką, Krakowską, Wojska Polskiego, Śląską, Obwodową, Plac Gwieździsty, Światowida) oraz budowa kanalizacji tłocznej z pompowni przy ul. Modrzewiowej do Placu Szarych Szeregów z wyłączeniem z eksploatacji oczyszczalni ścieków w dzielnicy Kolumna.
Zadanie obejmuje zaprojektowanie:
- kanalizacji grawitacyjnej D 200: L =3 976 mb,
- długość kolektorów tłocznych D 110: L = 1 707 mb, w tym 900 mb prowadzonych równolegle do planowanych kolektorów grawitacyjnych,
- długość kolektorów bocznych – zbieraczy: L = 800 mb,
- liczba planowanych przepompowni ścieków: 1 szt.

ETAP 3: Modernizacja kolektorów głównych istniejącej kanalizacji sanitarnej w Łasku metodą bezwykopową - Wykonanie remontu kanałów sanitarnych metodą bezwykopową (np. rękawa) o łącznej długości 6,497 km w ulicach: Okrzei, 1-go Maja, Czarnieckiego, Broniewskiego, Mickiewicza od Broniewskiego do 1-go Maja, Narutowicza od 1-go Maja do Placu 11-go Listopada, Żeromskiego od Mickiewicza do Konopnickiej, Warszawską od Narutowicza do Alei Niepodległości, Aleje Niepodległości i Batorego od Warszawskiej do Chabrowej, Chabrową od Batorego do Orzechowej (Pas kolejowy), Marii Curie Skłodowskiej, Jana Pawła II, Kosynierów od Warszawskiej do Wróblewskiego, Armii Krajowej, odcinek od Armii Krajowej do ulicy Przemysłowej, odcinek od ul. Przemysłowej do bocznicy kolejowej, a następnie do ul. Warszawskiej.

ETAP 4: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV O 200, 250 w Ostrowie obejmującej 1 965 m kanalizacji sanitarnej oraz 65 przykanalików o łącznej długości 278 m.

ETAP 5: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV O 200 w Łasku w ulicy Widawskiej i Zachodniej z odejściem do ulicy Prusa obejmujący 1 120 m kanalizacji sanitarnej oraz 446 m kanalizacji tłocznej z pompownią ścieków.
INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA